Welke vergunningen heeft u nodig als u zelf een huis gaat bouwen en aan welke wettelijke regels moet u zich houden? Wilt u meer weten over duurzaam bouwen?

Voor het bouwen van een woning zijn regels van toepassing. Zo zijn er algemene regels zoals het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Welstandsnota. In het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitplan zijn specifieke regels voor Woon-werkzone Bloeidaal beschreven.

Bestemmingsplan en vergunningen

In het bestemmingsplan woon-werkzone Bloeidaal vindt u de regels voor het bouwen en gebruiken van de kavels. Bij de bebouwingsmogelijkheden wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdgebouw (het huis), de bijbehorende bouwwerken, zoals een aanbouw, schuur, garage en vergunningsvrij bouwen.

Hoofdgebouw

Het hoofdgebouw heeft een maximale inhoud van 600 m3. Hiermee wordt aangesloten bij de maat en schaal die in het buitengebied gebruikelijk is. Voor kavels groter dan 1000 m2 mag het volume iets meer bedragen, namelijk 750 m3. De goot- en nokhoogte bedraagt in alle gevallen maximaal 3,5 m, respectievelijk maximaal 9 m. Uitgaande van deze bouwregels zijn er uiteenlopende woningtypen te bouwen; laag en breed, hoog en wat smaller, et cetera.

Bijbehorende bouwwerken

Daarnaast kan het hoofdgebouw worden uitgebreid met bijbehorende bouwwerken; aan het hoofdgebouw ondergeschikte gebouwdelen zoals een aanbouw en een al dan niet vrijstaande schuur en/of garage. Het maximaal te bebouwen oppervlak daarvan is gerelateerd aan het kaveloppervlak. Voor de berekening van de toegestane oppervlakte verwijzen wij u naar het bestemmingsplan.

Vergunningsvrije bouwerken

Naast de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, is het mogelijk om vergunningsvrij bouwwerken te plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.

Welstand

De welstandseisen voor dit gebied zijn opgenomen in de Welstandsnota. De criteria voor dit gebied zijn:

  • De woningen dienen zich met hun voorgevel te richten op de openbare ruimte: de Hogeweg, de ontsluitingsweg en/of het fietspad.
  • De woningen aan de Hogeweg hebben een kopgevel aan de Hogewegzijde (kopgevel is de gevel aan de korte kant van de woning) aan de Hogewegzijde;
  • Dakpannen zijn donker, antraciet, rood of zwart. Een rieten dak is ook toegestaan;
  • Gevelmaterialen zijn rood/bruine donkere bakstenen, hout en transparant glas.

Als  de stadsbouwmeester van oordeel is dat een plan dat afwijkt van de genoemde criteria toch past binnen de karakteristiek van de bebouwing in het gebied Hogeweg/Bloeidaal, dan is het mogelijk om ruimhartiger met de welstandseisen om te gaan. Per kavel wordt aangegeven wat bovenstaande criteria betekenen voor de betreffende kavel.

Parkeren op eigen terrein

Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Per woning moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. De ‘Nota Parkeernormen Amersfoort’ geeft de parkeernormen voor onder andere woningen. Per saldo betekent het dat per woning twee parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden aangelegd, die onafhankelijk van elkaar te gebruiken zijn. De parkeerplaatsen (al dan niet in een garage) moeten in stand gehouden worden en bruikbaar blijven als parkeerruimte.

Geluidsisolatie

Vanwege de geluidbelasting van de wegen moet  de geluidswering van de gevels van de woningen  in dit gebied minimaal 25 dB bedragen. Als u een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning aanvraagt, moet deze geluidswering worden aangetoond met een akoestisch rapport. Zo’n akoestisch rapport kunt u laten maken bij een akoestisch adviesbureau. Deze worden meestal in overleg met het bouwbedrijf en/of de architect gevonden. Mochten zij u niet kunnen helpen aan een akoestisch adviesbureau, neem dan contact op met de gemeente.

Beroepen en bedrijven aan huis

Voor de kavels aan de Tabaksschuur gelden de gebruikelijke regels voor beroepen en bedrijven aan huis. Dit betekent dat maximaal 35% van de bebouwde oppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken mag worden benut voor het beroep of bedrijf, met een maximum van 75 m2. De bewoner mag hier in de uitoefening van het bedrijf of beroep drie medewerkers hebben.Een aantal kavels aan de Belschuur heeft iets ruimere mogelijkheden voor beroep aan huis. Het maximale oppervlak voor beroep of bedrijf aan huis is voor deze kavels 125 m2. Als er sprake is van een publiekaantrekkend beroep of bedrijf aan huis, dan is een omgevingsvergunning nodig.

Vrijstaand of twee onder een kap

De kavels Bl en Bm aan de Belschuur kunnen samen worden gebruikt om twee geschakelde woningen (twee onder een kap) te realiseren.