Foto van Amersfoort Bloeidaal vanuit de lucht

Bent u geïnteresseerd in een kavel aan de Tabaksschuur of de Belschuur? Neemt u dan contact op met de kaveladviseur Margo de Groot.

Kopen

Nadat u definitief heeft besloten welke kavel u gaat kopen, wordt met u een koopovereenkomst gesloten. Omdat u zelf opdrachtgever wordt voor uw eigen woning kunnen alleen natuurlijke personen een kavel kopen. Met het tekenen van de overeenkomst gaat u zowel financiële als juridische verplichtingen aan. Zo moet uiterlijk zes weken nadat de overeenkomst is getekend de waarborgsom zijn betaald. U krijgt 5 maanden de tijd om uw financiering te regelen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn uw financiering te regelen dan kunt u afzien van de koop.

De koopsom betaalt u bij het notarieel transport van de kavel. De concept koopovereenkomst kunt u hier bekijken.

Ontwerpen   

Als u het prettig vindt om tijdens het ontwerpproces uw plan met ons af te stemmen, dan kan dat. U kunt uw ontwerp vrijblijvend bespreken met de stadsbouwmeester. Zij bekijkt of uw ontwerp kans van slagen heeft en of er punten zijn die versterkt kunnen worden; er wordt nog niet gekeken naar technische eisen. Dit schetsontwerp moet voldoende inzicht geven in uw plan. Te denken valt aan de situering van uw woning op de kavel en plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van de woning. Ook valt te denken aan toe te passen kleuren en materialen.

Mocht u uw ontwerp willen voorleggen, dan kunt u dat regelen via kaveladviseur Margo de Groot.

Omgevingsvergunning

Uiterlijk 9 maanden nadat de koopovereenkomst is gesloten, moet u uw aanvraag omgevingsvergunning indienen. Deze termijn staat in de koopovereenkomst. De aanvraag voor uw omgevingsvergunning dient u in via www.omgevingsloket.nl. Tegen een omgevingvergunning kunnen bezwaren worden ingediend. Dit kan tot 6 weken nadat de omgevingsvergunning is verleend.

Notarieel transport

Zodra uw omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de kavel aan u geleverd. Levering moet dan plaatsvinden binnen 3 weken. Mocht u binnen een termijn van 12 maanden na het tekenen van de overeenkomst de kavel niet hebben afgenomen, dan bent u een rente verschuldigd van 4,5% over de koopsom.

Bouwen   

Uiterlijk 10 maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, dient u te starten met de bouw. Uiterlijk 18 maanden nadat u bent gestart met de bouw moet uw woning klaar zijn. Deze termijnen staan in de koopovereenkomst. Heeft u vragen tijdens de bouwperiode, dan kunt u contact opnemen met uw kaveladviseur, Margo de Groot.

Zelf wonen

Uiterlijk 3 maanden nadat uw woning gereed is, moet u de woning zelf betrekken. Daarna moet u hier minimaal 2 jaar zelf wonen. Als er zich bepaalde persoonlijke situaties voordoen, kan hiervan worden afgeweken. De termijnen staan in de koopovereenkomst vermeld.

Alle hiervoor genoemde termijnen vindt u overzichtelijk terug in het spoorboekje.