In dit gebied krijgt u bij de bouw met een aantal specifieke zaken te maken. Bijvoorbeeld de aanleg van een inrit, de riolering, de afscheiding van het perceel en het plaatsen van de afvalcontainers. De praktische informatie leest u hier.

Beukenhaag

De gemeente wil graag het landschappelijke karakter van de omgeving behouden en plaatst daarom beukenhagen op de kavels die grenzen aan de openbare weg.

Bomen

Op enkele kavels staan nog bomen. De gemeente zorgt voor het kappen van deze bomen. Wanneer de kopers deze bomen graag willen behouden, dan is dat mogelijk.

Inritten

Bijna alle kavels zijn voorzien van een aansluiting op de openbare weg. Wenst u een andere situering van de inrit, dan kunt u hiervoor een ‘meldingsformulier inrit’ indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of deze inrit is toegestaan. De mogelijkheden kunnen beperkt zijn in verband met de aanwezigheid van lichtmasten, parkeerplaatsen of bomen. De kosten van de aanleg van de nieuwe inrit komen voor uw rekening.

Als nog geen inrit aanwezig is dan wordt op een later moment door de gemeente, in overleg met de koper, de kavel voorzien van een aansluiting op de openbare weg.

Riool- en nutsaansluitingen

In het gebied is een vuilwater rioolstelsel aangelegd. Dit betekent dat hemelwater en vuilwater gescheiden worden afgevoerd. Hemelwater moet afgevoerd worden naar aanliggende greppels. De gemeente zorgt voor een vuilwateraansluiting op het riool tot aan de perceelsgrens. Voor de aansluiting van uw perceel op de gemeentelijke riolering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor afspraken kunt u contact opnemen met de gemeente.

De belangrijkste kabels en leidingen (zoals gas, water en elektriciteit) liggen al in de directe nabijheid van de percelen. De kosten voor het maken en verkrijgen van aansluitingen van het perceel op deze diverse nutsvoorzieningen in het openbaar gebied zijn voor rekening van de koper. Via de website mijnaansluiting.nl regelt u direct alle aansluitingen in één keer. Het gaat hierbij om aansluitingen van:

  • Elektriciteit
  • Gas
  • Water
  • Media en communicatie.

Afval

Amersfoort streeft ernaar in 2030 afvalloze stad te zijn. Een goede afvalscheiding aan de ‘bron’ reduceert de afvalstroom. Elke woning krijgt drie kliko’s, voor restafval, papier en gft. Als u de opstelplaatsen voor de kliko’s in de voortuin maakt, dan zien wij graag dat de opstelplaats afgewerkt wordt met een groene oplossing. Zo wordt het zicht op de kliko’s vanaf de openbare weg weggenomen.